Grupo Codorníu

Avís Legal

1) QUI SOM?

Codorníu, SA
Adreça: Jaume Codorniu, s/n, 08770 Sant Sadurní - Barcelona.
NIF: A-08014953
Telèfon: 93 505 1551
Adreça electrònica: cuentanos@15bodegas.com
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil:
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 23827, foli 45, full B-62284.

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquest document (d’ara endavant, avís legal) té per objecte regular l’ús del lloc web (d’ara endavant, web) que Codorníu posa a disposició del públic a l’URL https://www.codorniu.com/es/
La utilització del lloc web per part d’una tercera persona li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal, per això, demanem a l’usuari que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si l’usuari no està d’acord amb l’avís legal, no té dret a utilitzar el lloc web.
Així mateix, la simple utilització i l’accés de l’usuari al lloc web implica que accepta aquest avís legal.
Codorníu pot oferir, a través del lloc web, serveis o productes que es podran sotmetre a unes condicions particulars, sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts i serveis d’acord amb la llei, amb aquest avís legal, amb els bons costums i amb l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, malmetre les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web de Codorníu.
L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material al qual pugui accedir a través del web o dels serveis. Per fer-ho, ha d’emprar mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet i usos diferents dels que s’hagin autoritzat expressament.
L’usuari s’ha d’abstenir de manipular dades identificatives de Codorníu i dels serveis que s’ofereixen en el lloc web.
L’usuari s’ha d’abstenir de facilitar dades identificatives pròpies que no en permetin una identificació correcta.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Codorníu presta el servei, com també a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Codorníu o de terceres persones. Codorníu es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal o el que resulti d’aplicació en cada moment. Igualment, Codorníu pot denegar l’accés o cancel·lar-lo a aquells usuaris que atemptin contra els drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis amb la seva actuació o impedir la utilització o gaudi normals del web per part d’altres usuaris.

4) ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

La prestació del servei del lloc web per part de Codorníu té caràcter gratuït.

5) MAJORIA D’EDAT

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquest avís legal, i es compromet a fer un ús diligent del lloc web, com també de la informació que conté, amb total subjecció a la normativa que sigui d’aplicació.

6) PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són de propietat exclusiva i mundial de Codorníu i, amb caràcter enunciatiu, no limitador, també ho són el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen al web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe que contingui el lloc web estan protegits per la llei.
Codorníu no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s’hi ofereixen.
Per això, l’usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot el contingut d’aquest web o d’una part constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Codorníu o del titular d’aquests.

7) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

7.1. Responsabilitat per l’ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. Codorníu, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, treballadors i representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari.
Malgrat que Codorníu empri tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació fefaent en el lloc web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i/o omissions o la disponibilitat i continuïtat en l’accés al lloc web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Codorníu basada en l’ús per part de l’usuari del lloc web. Si escau, l’usuari ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que s’irroguin a Codorníu amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.
A més, l’usuari accepta el que s’ha indicat abans i es compromet a emprar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través del lloc web o quan gaudeixi dels continguts i de la informació que hi trobi disponible.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

Codorníu no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Codorníu exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin alterar el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Així mateix, Codorníu també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com per danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Codorníu. Codorníu està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
Codorníu farà tots els possibles per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures. Sens perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades, l’usuari sap que la seguretat en l’entorn d’Internet no es pot assegurar al cent per cent.
Codorníu exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web.

7.3. Responsabilitat per enllaços

Els enllaços que conté el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per terceres persones.
En relació amb els llocs de terceres persones, Codorníu manifesta que no ofereix ni comercialitza els productes o serveis que continguin, ni controla, exerceix vigilància o aprova els continguts o una altra classe de matèria en aquests llocs enllaçats.
Codorníu declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web i que no sigui gestionada per Codorníu, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on pot ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web. Els enllaços esmentats no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per visitar els llocs de destinació, i per això Codorníu no es fa responsable del resultat que s’obtingui a través d’aquests enllaços hipertextuals.
Codorníu queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat. Així mateix, les terceres persones que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que es dirigeixin a cuentanos@15bodegas.com per tenir-ne el consentiment previ, exprés i per escrit de Codorníu.

8) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

8.1. A través de formularis

Sens perjudici del que preveu cada un dels formularis del web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal autoritza expressament Codorníu a tractar-les per a les finalitats que s’hi indiquin, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. Codorníu incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat de Codorníu, comunicat degudament a l’Agència de Protecció de Dades. Codorníu establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista. L’usuari o el seu representant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant un correu ordinari dirigit a CODORNÍU, SA, amb domicili a l’edifici Alta, 1, de l’avinguda dels Països Catalans, 38, codi postal 08950 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona).

9) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material o les observacions que no siguin les seves dades personals i que es facilitin a Codorníu a través del lloc web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials o les observacions que l’usuari faciliti a Codorníu es consideraran no confidencials, i Codorníu es reserva el dret a utilitzar-les de la manera que consideri més adequada.

10) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Codorníu es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar unilateralment i en qualsevol moment, sense notificació prèvia, l’avís legal del lloc web, així com els serveis d’aquest. L’usuari queda obligat automàticament per l’avís legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa l’ha de llegir i acceptar cada vegada que el vulgui utilitzar.

11) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions que sorgeixin de la interpretació o execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.